Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

сряда, 09.09.2020 г.
Категория: 

ДО

СЛАВЯНКА РУСЕВА

ГР.ШУМЕН

 

ДО

КАЛУШКА БРАТОЕВА

С.ВЕСЕЛИНОВО

 

ДО

МИЛКО МИТЕВ

ГР.ШУМЕН

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 25/17.08.2020г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ:

Заповед № 517/14.08.2020г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, в обхват: урегулиран поземлен имот І-137 в квартал 43, с. Веселиново, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 137.”

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен. Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.