Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

понеделник, 27.07.2020 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 23/27.07.2020г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ:

Заповед № 467/24.07.2020г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, в обхват: урегулиран поземлен имот ХІІ-284 в квартал 35, с. Янково, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 284.”

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен. Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.