Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

петък, 17.07.2020 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

 

№ 22/17.07.2020 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

С Решение/Заповед №448/17.07.2020г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти  V-539 и VІ-222 от квартал 24, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като се урегулират по съществуващите на място материализирани граници (огради и сгради) и документите за собственост на възложителите.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.