Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

петък, 19.06.2020 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

№ 17/19.06.2020 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

С Решение/Заповед №365/19.06.2020г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти  ХV-1597 и ХІV-1597 от квартал 107 по плана на  гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като се обединят в един и дворищно регулационните линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот с идентификатор 67708.308.261 по КККР на гр.Смядово.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.