Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

петък, 29.05.2020 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

 

№ 11/29.05.2020 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

С Решение/Заповед №323/29.05.2020г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: поземлен имот 67708.306.40 по КК и КР на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен, като с плана за застрояване имота се предвижда за „сгради за безвредни производствени дейности – овчарник“, устройствена зона за малкоетажно жилищно застрояване – означена като (Мж).

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.