Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

сряда, 27.05.2020 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

№ 10/26.05.2020 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

С Решение/Заповед №290/21.05.2020г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот ІV-53 в квартал 15, с.Бял бряг, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 53 по плана на с.Бял бряг, общ.Смядово.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.