Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

сряда, 27.05.2020 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ

№ 9/26.05.2020 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

С Решение/Заповед №291/21.05.2020 г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулиран на УПИ XІV от кв. 94 по плана на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен като се раздели на три самостоятелни урегулирани поземлени имота и уличнорегулационните линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот с идентификатор 67708.307.448 по КККР на гр. Смядово.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.    

Обявлениe | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.