Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 22.11.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

 

№ 119 /22.11.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

 С Решение/Заповед №759/21.11.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот УПИ VII-122, кв. 10, с.Черни връх, общ. Смядово, обл. Шумен, като с плана за застрояване се уригулира за “малкоетажно жилищно застрояване”, устройствена зона за малкоетажно жилищно застрояване – означена като (Мж). Да се предвидят следните нормативи:

- начин на застрояване – свързано застрояване между УПИ VII-122, УПИ VI-123 и УПИ VIII-124, означено с буква “с” и „е“ свободно.

- максимална височина на застрояване – от 1 ет. до 3 ет., от 3 м до 10 м;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 20 до 60 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 0,5 до 1,2;

- минимална озеленена площ (П озел.) – от 40% до 60%, като 1/3 от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

 

Изготвил: /п/

                   /инж. Калоян Киров/