Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 22.11.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

 

№ 118 /22.11.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

 С Решение/Заповед №762/22.11.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: УПИ VІІ-1152 от  кв. 81 по плана на гр.Смядово, ПИ с идентификатор № 67708.308.446 по КККР на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, като:

 1.1.        План за регулация: урегулирание на ПИ с идентификатор № 67708.308.446 по съществуващи имотни граници, като се отрежда за УПИ VІІ-446 от кв.81, по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен..

1.2.         План за застрояване:  Урегулиран паземелен имот VІІ-446 от кв.81 се отреда за «малкоетажно жилищно застрояване» - означена като (ЖМ).

 Да се предвидят следните устройствени нормативи за (ЖМ):

• начин на застрояване–свободно „е“;

• максимална височина на застрояване –  от 3 до 10 м., от 1 до 3 етажа;

• плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 60 на сто;

• интензивност на застрояване (К инт.) -  от 0.5 до 1.2;

• минимална озеленена площ (П озел.) – от 40 до 60 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

 

Изготвил: /п/

                   /инж. Калоян Киров/