Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

понеделник, 30.09.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на Дейност № 11 „Подкрепа на учениците за продължаване на образованието в гимназиалния етап и успешно завършване на средното образование от СУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Европейските структурни и инвестиционни фондове, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СМЯДОВО

Пълният текст на обявлението и комплекта документи за кандидатстване можете да намерите на следния линк: http://smyadovo.bg/bg/content/proekt-bg05m9op001-2018-0032-obshtina-smyadovo-s-grizha-za-vsichki