Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

понеделник, 16.09.2019 г.
Категория: 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на Дейност №7 „Допълнително обучение по български език за децата от ДГ "Маргаритка" гр. Смядово“ и Дейност №8 „Подобряване на образователната среда в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" и в ДГ "Маргаритка" гр. Смядово“  по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Европейските структурни и инвестиционни фондове, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ В ДГ „МАРГАРИТКА“ ГР. СМЯДОВО

Целия текст на обявлението и документи за кандидатстване можете да намерите тук: http://smyadovo.bg/bg/content/proekt-bg05m9op001-2018-0032-obshtina-smyadovo-s-grizha-za-vsichki