Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

четвъртък, 12.09.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

№ 98 /11.09.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

С Решение/Заповед №583/09.09.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: част от УПИ ІХ-Жилищно строителство от кв. 93 по плана на гр. Смядово, ПИ с идентификатор № 67708.307.182 по КККР на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, като:

 1.1.        План за регулация:  урегулиране на ПИ с идентификатор № 67708.307.182 по съществуващи имотни граници и  образуване на общински УПИ, образувани от  УПИ ІХ-Жилищно строителство от  кв. 93 по плана на гр.Смядово. Проектира се нова улична отсечка – тупик по ул.“Осми март“ о.т. 341а и 341б.

1.2.         План за застрояване:  Урегулираните имоти, които се обособяват от УПИ ІХ- Жилищно строителство от кв.93 по плана на гр.Смядово, си  изменят устройствената зона от «средно жилищно застрояване» в «малкоетажно жилищно застрояване» - означена като (ЖМ), а УПИ който е предвиден за общински в  Обществено обслужващи дейности (ООД)

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

 

Изготвил: /п/

                   /инж. Калоян Киров/