Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

вторник, 16.07.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

 

№ 70/12.07.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

 С Решение/Заповед №409/12.07.2019 на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот ІІ-8б в квартал 37, с. Риш, общ. Смядово, като ПИ 497 се урегулира по имотни граници, вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 497 по плана на с.Риш, общ.Смядово и уличнорегулационните се поставят по съществевящото дере от север на ПИ 497.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

 

Изготвил:/п/

                   инж.Калоян Киров