Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

понеделник, 01.04.2019 г.

/съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /

ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЯВЯВА

        На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска администрация Смядово има следното инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за временно съхранение за строителни отпадъци върху ПИ с идентификатори 67708.307.391 и 67708.307.410 по кадастралната карта на град Смядово.

            Инвестиционното предложение има за цел обособяване на площадка за временно съхранение за строителни отпадъци върху ПИ с идентификатори 67708.307.391 и 67708.307.410 по кадастралната карта на град Смядово за събиране и временно съхранение на строителни отпадъци, образувани от ремонтни дейности - бетон, тухли, керемиди, керамични изделия и други с неопасен характер, образувани от домакинствата до предаването им на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО на база сключен договор. 

            Площадката е с площ 2 646 кв.м. и е с капацитет около 165 тона строителни отпадъци и се обособява върху ПИ с идентификатори 67708.307.391 и 67708.307.410 по кадастралната карта на град Смядово, държавна собственост, които ще се урегулират като един УПИ II от кв. 45 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смядово. За създаването на строителната площадка, няма да бъдат извършвани строителни дейности, както и не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използва съществуваща.

            Община Смядово e разработила Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, с които двата имота се обединяват в един с предназначение „терен за временна площадка за строителни отпадъци“. Местоположението на обекта- град Смядово, община Смядово, област Шумен, имоти с идентификатори 67708.307.391 и 67708.307.410 по кадастралната карта на гр. Смядово. Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие. Не се предвижда използването на природни ресурси. Не се очаква генерирането на отпадъци и формиране на отпадъчни води.  Възможно е при товаро-разтоварните работи да се отделят минимални емисии от финни прахови частици, но без да се допуска замърсяване над пределно допустимите норми.  Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на опасни химични вещества.

 

Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ- Шумен, ул. „ Съединение“ №71, ет. 4; тел.: 054/87 49 13

Община Смядово, пл. „Княз Борис I” 2 при Димитрина Маринова- Началник отдел „РРЕХД“, тел. За контакти: 05351/ 2130