Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 21.12.2018 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за свободно работно място на длъжност „Рехабилитатор”/“Кинезитерапевт”

в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Черни връх, общ. Смядово

 

Община Смядово като доставчик на социалните услуги обявява свободно работно място на длъжност „Рехабилитатор”/“Кинезитерапевт“, в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Черни връх, общ. Смядово, на база необходимите квалификация и опит, както следва:

 1. Оказване на помощ на потребителите за мотивиране развитието на двигателните умения на потребителите, което да осигури по-добро качество на живот на целевата група.
 2. Спазва принципите на поверителност на лични данни, станали му известни в хода на работата.
 3. Тестване възможностите на потребителите за самообслужване и двигателни умения.
 4. Изготвяне на комплекс от общо укрепваща гимнастика и консултиране на потребителите за провеждането й.
 5. Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и с помощта на предоставените му уреди.
 6. Обучение в самостоятелно ходене на потребителите.
 7. Извършва раздвижване и създаване на активни упражнения на потребителите.
 8. Обучение на близките и предоставящите на социалната услуга за раздвижване и двигателни умения.
 9. Работи по изготвен работен график.
 10. Води необходимата документация и отчетност.
 11. Участва в обсъждането и планирането на мероприятия в ДПЛПР.
 12. Спазва стриктно утвърдените правила на ДПЛПР.

БРОЙ НА ОБЯВЕНИТЕ ПОЗИЦИИ: На длъжност „Рехабилитатор”/“Кинезитерапевт“ ще бъде назначено 1 лице.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ: Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор съгласно Кодекса на труда (КТ).

МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „Рехабилитатор”/“Кинезитерапевт“ в ДПЛПР, следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Образование - висше бакалавър или магистър по специалностите „Рехабилитация” или „Кинезитерапия”.
 2. Професионално направление: Рехабилитация или Кинезитерапия;
 3. Рехабилитатор - физиотерапия и рехабилитация;
 4. Умения - отговорност и организираност, мотивация за работа и комуникативни умения;
 5.    Знания:
 • Знания за нуждите на потребителите;
 • Способност за работа в екип;
 • Мотивация за работа;
 • Комуникативност;
 • Отговорност;
 • Всеотдайност;
 • Психологическа нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване;

- Умения за работа в екип.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за постъпване на работа –  по образец;
 2. Автобиография;
 3. Копие на диплома за завършено образование;
 4. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 5. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в  автобиографията си и това му носи предимство);
 6. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец – по образец;
 7. Други документи доказващи наличието на специфични изисквания.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • в ДПЛПР с. Черни връх.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите за кандидатстване, ще се приемат до 21.01.2019 г. включително.

Документите за кандидатстване могат да се подават в ДПЛПР с. Черни връх всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА: подборът протича в два етапа - допускане и провеждане на интервю.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Директора. Списъкът на допуснатите до интервю, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Смядово и страницата на ДПЛПР,  не по късно от 25.01.2019 г.

Интервюто ще се проведе от Комисия. По време, на което членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Смядово и страницата на ДПЛПР.

 

За повече информация: ДПЛПР с. Черни връх,

ул. „Дом душевно болни” № 1, административна сграда,

телефони за връзка: 05352 2218; 0877970344