Република България ● Община Смядово

Езици

Обява за свободно работно място

петък, 30.08.2019 г.
Категория: 

ОБЩИНА СМЯДОВО обявява свободно работно място за ДЛЪЖНОСТТА „ЛОГОПЕД“  ЗА РАБОТА В ДГ „МАРГАРИТКА“ ГР. СМЯДОВО по проект BG05M9OP001-2.018-0032 Община Смядово с грижа за всички, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Обявление за свободно работно място (PDF)

Заявление за кандидатстване

Автобиография

Декларация за кандидатстване

Уведомление