Република България ● Община Смядово

Езици

Обява за свободни работни места

петък, 04.01.2019 г.
Категория: 

 

Община СМЯДОВО обявява свободни работни места

 

Община Смядово  обявява 2 /две/ свободни работни мeста в отдел „Териториално и селищно устройство и техническо осигуряване”, в дирекция „Специализирана администрация“;

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно-техническо или висше строително;

Професионален опит: опит в областите строителство, архитектура, геодезия, икономика на строителството и компютърна грамотност, или без опит с желание за развитие.

Професионално направление: „Строителство, архитектура или  геодезия“

Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност.

Допълнителни изисквания: познаване на действащото българско законодателство, компютърна грамотност, работа с  Word, Excel и AutoCAD - задължително

Кратко описание на длъжността:

Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби; поддържа в актуален вид действащите планове на общината; обслужва и консултира граждани във връзка с възникнали проблеми по устройство на територията, кадастър и регулация.

Необходими документи:

• Заявление за работа – свободен текст

• Автобиография

• Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

• Копие от трудова книжка

• Документи за придобита квалификация /ако има/

Място и срок на подаване на документите:

Кандидатите могат да подават документи в „Деловодство“ в Община Смядово, гр.Смядово, пл.“Княз Борис І“ №2, от 8.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден.

Тел. за връзка: 05351/2033, email: obshtina_smiadovo@abv.bg

Осигурен служебен транспорт, за кандидати от други населени места.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.