Република България ● Община Смядово

Езици

Обява за ИП „Изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват ПИ 67708.308.520, гр. Смядово, като се променя предназначението му от „База на СП „БКС“ в „Център за поправка и повторна употреба“.