Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЩИНА СМЯДОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

четвъртък, 25.04.2019 г.
Категория: 

ОБЩИНА СМЯДОВО обявява процедури за подбор на:

1. Психолог за работа в ДГ "Маргаритка", по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 Община Смядово с грижа за всички, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2. Персонал на Център за обществена подкрепа в гр. Смядово по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 Община Смядово с грижа за всички, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информация за обявените свободни работни места е публикувана тук.