Република България ● Община Смядово

Езици

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи проект на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

 • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
 • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

В рамките на националната програма ще се предоставя финансова и организационна помощ на СС, регистрирани по реда на ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.

Помощ и подкрепа ще получат СС в страната, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. СС кандидатстват пред общината, а критериите за подбора предвиждат всички, които отговарят на изискванията, по реда на подаване и одобрение на заявленията за кандидатстване да получат безвъзмездна финансова помощ в определените размери и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност до изчерпване на финансовия ресурс, определен по програмата.

Във всяка община се осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение, предоставяне на финансиране, мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна ефективност по сградите.

Всяка община отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на открита процедура по ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите.

Външни изпълнители, избрани по реда на открита процедура по ЗОП, ще извършат необходимите съпътстващи подготвителни дейности за обновяване (техническо и енергийно обследване, изработване на проектна документация), както и самото изпълнение на обновяването за енергийна ефективност и строителен надзор.

Основната цел на настоящите указания е да се осигури механизъм за ефективното и ефикасно изпълнение на програмата и реализиране на процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез създаване на настоящите правила, процедури и образци на необходимите документи. 

Документи (416.3 KB, RAR)

00_Методически указания (167.2 KB, DOCX)

01_Покана за свикване на ОС_учредване на СС (60.5 KB, DOC)

02_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС (76.5 KB, DOC)

03_Протокол от ОС за учредяване на СС (203 KB, DOC)

04_Споразумение за създаване на СС (227.5 KB, DOC)

05_Заявление за интерес и финансова помощ (64 KB, DOC)

06_Справка за ССО (69 KB, DOC)

07_Покана за свикване на ОС на СС (63 KB, DOC)

08_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС (78.5 KB, DOC)

09_Протокол от ОС на СС (99.5 KB, DOC)

10_Договор СС-община_16012015 (35.75 KB, DOCX)

11_Договор за целево финансиране (112.27 KB, RAR)

Закон за управление на етажната собственост (570.1 KB, RTF)

 

НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Обн. ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.) (332.38 KB, PDF)

Приложения към Наредбата

Приложение 1 (32 KB, DOC)

Приложение 2 (42.5 KB, DOC)

Приложение 3 (32 KB, DOC)

Приложение 4 (32 KB, DOC)

Приложение 5 (26.5 KB, DOC)

Приложение 6 (24 KB, DOC)

Книга за етажната собственост (61.5 KB, DOC)

ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (84.5 KB, DOC)

С П О Р А З У М Е Н И Е за създаване на Сдружение на собствениците (112.5 KB, DOC)


 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ - ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
 • Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
 • Обхват- всички 264 общини.

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1 Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Стъпка 2 Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (пообразец).

ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.

Стъпка 3 Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред общината/района по местонахождение на сградата.

Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5 При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината. Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор.

 

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 • Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
 • Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност:

-  топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,
- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели,
- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефекгивни мерки в асансьорите.

 

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

 • Закупуване на нови радиатори;
 • Закупуване на нови асансьори;
 • Вътрешно обзавеждане и оборудване.

 

КОГА СТАРТИРА ПРОГРАМАТА?

До края на м. януари 2015 г. ще бъдат публикувани Методически указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

 

Полезна информация за създаване сдружение на собствениците

УКАЗАНИЯ за създаване и регистриране на сдружение на собствениците по ЗУЕС

За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства, е необходимо собствениците в сгради в режим на етажна собственост да учредят (регистрират) сдружение на собствениците, което е юридическо лице, по смисъла на ЗУЕС. Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в публичния регистър на Община Смядово. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.

 

ВАЖНО!!!

За целите на "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците на цялата сградата (целия блок), независимо от броя на входовете в нея.

 

СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ.

За създаване на сдружението се свиква Учредително събрание на собствениците в сградата/блока. Учредителното събрание се провежда при присъствие на собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Учредителното събрание се свиква чрез покана (Образец1 (60.5 KB, DOC)). В поканата се съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на провеждането му. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението(Образец3 (203 KB, DOC)). Поканата се подписва от лицето/лицата, които свикват общото събрание. Лицето свикващо общото събрание може да бъде домоуправителя или всяко друго лице собственик в сградата. Поканата се връчва на всеки собственик на самостоятелен обект срещу подпис и се поставя на видно и общодостъпно място във входовете на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. (Например: ако поканата е поставена на 13.01.2015 г., то най-ранната дата за провеждане на събранието е 21.01.2015 г.). Собственик, който не ползва имота си по каквато и да е причина или отсъства, може да бъде уведомен за свикването на учредителното събрание по телефона, да му бъде изпратена поканата на посочен от него адрес или по електронната му поща, ако е посочил такава в домовата книга. Когато собственик на самостоятелен обект не е посочил електронна поща или адрес, на който да се пращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, същия се счита за уведомен за свикване на общото събрание със залепването на поканата на видно място.

За поставянето на поканата на видно място се съставя протокол придружен от снимка. (Образец2) (76.5 KB, DOC). В протокола, задължително се отбелязва, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста  на поканата/.

Учредително събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на сградата. Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма (без да е необходима нотариална заверка върху пълномощното). Собственикът може да упълномощи и друго лице(което не е собственик), което да го представлява, но само чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа (Образец 8 (78.5 KB, DOC) на пълномощно). Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното.

Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от присъстващите собствениците отнесено като процент идеални части. (минимум 33.5% от идеалните части от общите части,  в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата). Избира се и протоколчик (обикновено мнозинство).

Задължителен дневен ред на Учредителното събрание:

1. Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС);

2. Определяне наименованието на Сдружение на собствениците (СС);

3. Одобряване текста на Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците и неговото приемане;

4. Избор на Управител/Управителен съвет и Контрольор/Контролен съвет;

5. Одобрение срока за съществуване на Сдружение на собствениците (СС);

6. Приемане на решение за обновяване на сградата по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради";

7. Приемане на решение за даване на съгласие, Община Смядово, представлявана от Димитър Николов - Кмет на Община Смядово, да реализира дейностите по обновяване на сградата.

Протоколът от учредителното събрание (Образец 4 (227.5 KB, DOC)) и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Председателят на управителния съвет /Управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание внася заявление (по Образец 5) (64 KB, DOC) за вписване на сдружението в публичен регистър в общинска администрация Смядово.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

1.Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост (Образец 6 (69 KB, DOC));

2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;

3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (Образец 7 (63 KB, DOC)).

Подаването на заявлението в общината за вписване в регистъра и издаването на удостоверението е безплатно.

Нотариалната заверка на образците от подписите на лицата, представляващи сдружението се заплаща по Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

При вписване в регистъра на Сдружение на собствениците, Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на ЗУЕС. След проверката сдружението се вписва в регистъра.

След вписване в публичния регистъра, общинската администрация Смядово издава удостоверение за регистрация на сдружението (по образец).

В 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението от община Смядово, управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.


СЪОБЩЕНИЕ

            Общинска администрация град Смядово информира домоуправителите на многофамилни жилищни сгради, които отговарят на условията за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност, че на 23.01.2015 г. /петък/ от 10:00 ч. в сградата на  община Смядово, ще се проведе втора работна среща, за допълнително разясняване и запознаване с методическите указания, относно кандидатстването по националната програма за енергийна ефективност.

РЪКОВОДСТВОТО НА община Смядово