Република България ● Община Смядово

Езици

Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете - І-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038.35 до км. 4+170.44

Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите от наводнения и ерозия за населението в Община Смядово и опазване на човешкия живот и здраве, посредством изграждане и укрепване на значими и полезни дребномащабни съоръжения, допринасящи за устойчиво местно развитие.

Дейности:

  • дейност 1 (Организация и управление на проекта); 
  • дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта); 
  • дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги); 
  • дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: ”„Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете-І етап от км. 3+923 до км.4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038,35 до км. 4+170,44”); 
  • дейност 5 (Авторски надзор); 
  • дейност 6 (Строителен надзор); 
  • дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обекта в експлоатация.);
  • дейност 8 (дейността се извършва 14,15,16,21 и 22 м.) (Независим финансов одит).