Република България ● Община Смядово

Езици

Комплексно административно обслужване

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЩИНА Смядово
IBAN: 
BG 81 STSA 9300 8497 6394 00
BIC: STSABGSF
При банка ДСК клон Смядово

 

Заповед за КАО (88.16 KB, PDF)

ПРОТОКОЛ (60 KB, DOC)

В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО (134 KB, DOC)

ПРОТОКОЛ Приложение № 1 (60 KB, DOC)

ЗАЯВЛЕНИЕ (61.5 KB, DOC)

 

Бланки на документи

1. Заявление за регистриране на строеж четвърта категория (76.5 KB, DOC)

2. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот (72.5 KB, DOC)

3. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (54 KB, DOC)

4. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот (72.5 KB, DOC)

5. Заявление за заверка на копие от документ от техническия архив (73 KB, DOC)

6. Заявление за издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост и заверка на молба-декларация (72.5 KB, DOC)

7. Заявление за одобряване (съгласуване) на инвестиционни проекти (76 KB, DOC)

8. З А Я В Л Е Н И Е (71.5 KB, DOC)

9. Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи съгласно чл.176а, чл.176б ал.1 и ал.2 от ЗУТ (69 KB, DOC)

10. Заявление за попълване на кадастрален план в поземлен имот (71.5 KB, DOC)

11. Заявление за освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строеж, негодни за използване или застрашени от самосрутване (75.5 KB, DOC)

12. Заявление за изменение на подробен устройствен план (72.5 KB, DOC)

13. Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно – информационни елементи (75.5 KB, DOC)

14. З А Я В Л Е Н И Е (76 KB, DOC)

15. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти (74 KB, DOC)

16. Заявление за презаверка на скица за недвижим имот (74.5 KB, DOC)

17. Заявление за издаване на скица - виза за проучване и проектиране (77 KB, DOC)

18. Заявление за издаване на разрешително за строеж/поставяне (77 KB, DOC)

19. Заявление за издаване на удостоверение от общ характер или обяснителна записка на урегулиран поземлен имот (72 KB, DOC)

20. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (56.35 KB, DOCX)

21. Заявление за регистриране на строеж пета категория (76.5 KB, DOC)

22. ЗАЯВЛЕНИЕ производство (61.5 KB, DOC)