Република България ● Община Смядово

Езици

Фонд "Граждански инициативи" 2022 г.

понеделник, 01.08.2022 г.
Категория: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА


ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

ОТ ОБЩИНСКИЯ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА

 

ФОНД „ГРАЖДАНСКИ  ИНИЦИАТИВИ“ – 2022 г., ОБЩИНА СМЯДОВО

 

  Община Смядово обявява трета процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи.

    

Приоритетни проекти за финансиране през настоящата година, ще бъдат в следните направления:          

 

  • Култура и творчество – насърчаване и стимулиране за създаване на културни събития            
    Финансиране на различни направления на културата и творчески активности за ангажиране, развитие и изява на таланти – организиране на мероприятия, игри; създаване на арт ателиета, клубове по интереси в различни предметни области;

 

  • Спорт – създаване на мотивация за спортно развитие

Финансово подпомагане на спортни дейности, предназначени за развитие на детско – юношеския спорт, аматьорски, любителски масов спорт, спорт за хора с увреждания;

Финансово подпомагане на спортни клубове - прояви, инициативи, турнири, средства и аксесоари за тренировки.

 

  • Градски иновативни идеи

Финансиране на иновативни, оригинални и устойчиви идеи/ дейности за подобряване и модернизиране на градската среда.

 

  • Подобряване облика на населените места

Почистване, залесяване, оформяне на градински кътове, подобряване състоянието на спортни и детски площадки, освежаване чрез боядисване, варосване и др.

 

  • Социална сфера

Финансиране на дейности, свързани с подпомагане на хора в неравностойно положение, уязвими групи.

 

Максималната стойност на финансовата подкрепа за една инициатива е до 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева.

 

Краен срок за подаване на предложенията: 17:00 часа на 22.08.2022 г.

 

 

  

Допустими кандидати могат да бъдат неформални граждански групи, читалища, организации, сдружения с нестопанска цел, пенсионерски клубове, сдружения на собствениците и други организации, осъществяващи дейността си на територията на Община Смядово и желаещи да реализират инициативи в полза на местната общност.

 

Предложенията следва да бъдат изготвени, съгласно изискванията на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.         

Формулярите за кандидатстване, придружаващите ги документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на община Смядово на адрес: www.smyadovo.bg , раздел Проекти“ – Фонд „Граждански инициативи” – 2022 г.

 

Проектните предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се подават на ръка в Информационния център за обслужване на граждани в Община Смядово на адрес: 9820, град Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2 или се изпращат на e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

 

При неясноти по подадените документи може да се изисква допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията в предложението.

 

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, може да задавате към Мирела Ганчева – спец. „Еколог“ към Oбщинска администрация – Смядово, на тел. 05351/21-30, вътр. 103.

 

Покана (PDF) (219.22 KB, PDF)

Насоки и критерии на ФГИ 2022 (PDF) (341.52 KB, PDF)

Правилник за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи (PDF) (286.97 KB, PDF)

Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване (DOC) (118.5 KB, DOC)

Приложение 2 - Технически и финансов отчет (DOCX) (59.31 KB, DOCX)