Република България ● Община Смядово

Езици

До всички пчелари

четвъртък, 16.05.2019 г.
Категория: 

ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА СМЯДОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че ДП „НКЖИ”, под. „Електроразпределение“, РП Енергосекция Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Антон Сташимиров“ 14, за периода от 29.05.2019г. до 31.05.2019г. от 8,00 часа до 17,00 часа ще проведе растителнозащитни мероприятия срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута (разстояние шест метра от глава релса от двете страни) на ЖП линия  Шумен – Комунари в участъка Шумен – Смядово - НВ Желъд  с продукт на растителна защита/препарат - НАСА 360 СЛ, доза 4% разтвор, карантинен срок - 30 дни

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

Тел. за контакти: 0889 807 810 – инж. Димитър Велев, ДП „НКЖИ”, 05351/2130, вътр. 103 – Ирена Вълчева, Община Смядово

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /П/

Кмет на Община Смядово

 

Изготвил: /П/

Ирена Вълчева

Старши специалист