Република България ● Община Смядово

Езици

Дневен ред на предстоящо заседание на ОбС Смядово на 27.02.2020 г.

вторник, 18.02.2020 г.

ПОКАНА


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ редовно заседание на Общински съвет Смядово на 27 февруари 2020г. /четвъртък/ от 15:30 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. ДЗ № 37/13.02.2020 г., относно: Приемане на Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на Община Смядово за периода 01.07.-31.12.2019 год. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 2. ДЗ № 39/13.02.2020 г., относно: Приемане на промяна на капиталовите разходи и бюджета на Община Смядово за 2019 год. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 3. ДЗ № 38/13.02.2020 г., относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Смядово. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 4. ДЗ № 41/14.02.2020 г., относно: Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2020-2021 год. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 5. ДЗ № 42/17.02.2020 г., относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 6. ДЗ № 43/17.02.2020 г., относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда 2014-2020г. и Програма за управление на отпадъците на територията на Община Смядово 2017-2020г., през 2019г. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 7. ДЗ № 46/17.02.2020 г., относно: Предложение за учредяване на фонд от общинския бюджет за изпълнение на инициатива на граждани за подобряване облика на населените места в Община Смядово. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 8. ДЗ № 47/17.02.2020 г., относно: Продажба на общински имот УПИ II- ООД(втори за общественообслужващи дейности), кв. 63 а (шестдесет и трети буква а) по плана на гр. Смядово, представляващ ПИ с индикатор 67708.306.660 по кадастралната карта на гр. Смядово, община Смядово. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 9. ДЗ № 48/17.02.2020 г., относно: Продажба на общински жилищни имоти – частна общинска собственост, с административен адрес гр. Смядово, ул. Ришки проход №23, вх. 4, ет.5, ап.64. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 10. ДЗ № 49/17.02.2020 г., относно: Продажба на общински имот УПИ XVI (шестнадесети), кв. 109 (сто и девети) по плана на гр. Смядово, представляващ ПИ с индикатор 67708.308.689 по кадастралната карта на гр. Смядово, община Смядово. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 11. ДЗ № 50/17.02.2020 г., относно: Одобряване на общинско сътрудничество за съвместно възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово, по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 12. ДЗ № 51/17.02.2020 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, ПИ с идентификатор 67708.305.681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смядово, община Смядово. Докл.: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
 13. Докладни и питания

 

 

 • При промяна в датата и часа на провеждане на заседанието ще бъдете уведомени предварително.
 • Общото заседание на постоянните комисии към Общински съвет Смядово ще се проведе на 19 февруари 2020г. /сряда/ от 15:30 ч. в Конферентната зала в сградата на Община Смядово.