Република България ● Община Смядово

Езици

Днес бяха подписани договорите със четирите сдружения, подали заявления за интерес и финансово подпомагане по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

сряда, 18.02.2015 г.

            Днес, 18.02.2015 г. в 09:00 ч., в Заседателната зала на Община Смядово, на основание Заповед № 27/15.01.2015 г. на Кмета на Община Смядово работна група за проверка на подадените заявления за интерес и финансово подпомагане по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  и оценка на тяхната пълнота се събра със задача: Да провери подадените заявления за интерес и финансово подпомагане (ЗИФП) за съответствие и законосъобразност, съгласно Закона за управление на етажната собственост и методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и извърши оценка на тяхната пълнота.

           Ръководителят на работната група уведоми присъстващите членове, че в Общинска администрация Смядово са постъпили следните заявления за интерес и финансово подпомагане, както следва:

  1. Сдружение на собствениците (СС) с наименование: гр. Смядово – «Глигана» с вх. № 81/18.02.2015 г.;
  2. Сдружение на собствениците (СС) с наименование: гр. Смядово, ул. «Ришки проход» – 14, вх.1, вх. 2, вх. 3, вх. 4  с вх. № 82/18.02.2015 г.;
  3. Сдружение на собствениците (СС) с наименование: гр. Смядово, ул. «Цар Калоян » № 2, вх.1, вх. 2, вх. 3  с вх. № 83/18.02.2015 г.;
  4. Сдружение на собствениците (СС) с наименование: гр. Смядово, ул. «Цар Калоян » № 7, вх.1, вх. 2, вх. 3  с вх. № 84/18.02.2015 г.;

            Пристъпи се към подробно разглеждане на подадените ЗИФП по реда на тяхното постъпване.

            След обстоен преглед на представените заявления за интерес и финансово подпомагане работната група установи, че всички подадени заявления отговарят на критериите за допустимост и подбор, съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, а именно:

  • Заявленията за финансова помощ са подадени за цели сгради с наличие минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение и са допустими, съгласно изискванията на програмата;
  • Регистрираните сдружения на собствениците са създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС с предмет на дейност: „За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение“, учредени са за неопределен срок и се вписвани в регистър БУЛСТАТ ( чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС);
  • Взети са всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и методическите указания, отразени в протокол от общото събрание и е осигурено съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от тях.

            В резултат на извършения преглед на подадените заявления за интерес за финансово подпомагане на работната група предлага на г-жа Иванка Петрова Николова – кмет на Община Смядово да сключи договор по образец (приложение № 10) с всички подадени заявления с вх. № 81, 82, 83 и 84 от 18.02.2015 г.

            В 12:00 часа днес 18.02.2015 г. договорите със четирите сдружения бяха подписани от страна на общината от заместник-кмета на община Смядово Иван Кюркчиев, от страна на сдруженията от техните представители, а именно: Каля Илиева Рашева, Живко Янков Желязков, Неделчо Николов Чилингиров и Вичка Вълчева Янева. Договорите бяха връчени от Кмета на общината г-жа Иванка Петрова.

            Предстои договорите да бъдат подписани и от областния управител. Община Смядово е сред първите общини не само в област Шумен, но и в страната, които следвайки методическите указания на Министерството на регионалното развитие, успяха да подготвят, спомогнат и съдействат на желаещите собственици на апартаменти да направят всички необходими документи за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност.